Cortex-M85

این کرتکس در حال حاضر آخرین کرتکس معرقی شده می باشد که در سال 2022 و نشریات زیادی هنوز از آن در دسترس نمی باشد از ویژگی های بارز آن استفاده از هفت سطح پردازش می باشد.