Cortex-M35P

اطلاعات کمی از این کرتکس که در سال 2028 ترائه گردید در دسترس می باشد زیرا هنوز نشریات آن منتشر نگردیده است اما به طور کلی شبیه به کرتکس M33 می باشد با ویژگی های جدید.