Cortex-M0+

Cortex-M0+ شبیه Cortex-M0 است که درسال 2012 معرفی گردید اما به جای استفاده از CPU مدل CPU  2.33 CoreMark®/MHz از مدل  2.46 CoreMark®/MH  استفاده می کند، همچنین از واحد های

Memory Protection Unit (MPU)

single cycle I/O interface

Micro Trace Buffer (MTB)

نیز بهره می برد.

ویژگی ها

Cortex-M0+1

 

 

شمای داخلی پردازنده

 

سطوح پردازشی

اتصالات واحد های داخلی

 

دستورالعمل های ورژن های مختلف Arm و Cortex های مختلف

شرح کلمات اختصاری